توربین های بادی

در بسياري از مراجع آمده است كه در استانهاي شرقي ايران براي بالا كشيدن آب از چاه و آسياب كردن غلات از آسيابهاي بادي استفاده مي شده است. مشاهدات و تحقيقات نشان مي دهد كه در تابستان و گاهي در ماههاي پاييز در اغلب نواحي خشك و بي آب ايران، كه
احتياج به آب بيشتر ميباشد, شدت وزش باد عامل مهمي در بكارگيري انرژي باد بوده است. تا قبل از سال 3131 در منطقه بادخيز منجيل، از انرژي باد براي پمپاژ آب و روشنايي استفاده مي شده است.

در اوايل قرن حاضر با پيشرفتي كه در طرح و ساخت انواع پره و اصولا سطوح آِروديناميك پديد آمده و با تكامل قوانين مكانيك سيالات، آسيابهاي قديمي مورد بررسي علمي قرار گرفت و بموازات آن طرحهايي براي استفاده از مبدلهاي انرژي باد بصورتهاي ديگر پيشنهاد و اجرا گرديد. بدين ترتيب در دهه هاي اول قرن بيستم اغلب توربينهاي بادي
در انواع مختلف با بكارگيري قوانين آيروديناميك و تكنولوژي جديد ساخته شدند.
ايجاد نيروگاههاي بادي و تبديل انرژي الكتريكي با استفاده از توربينهاي با ظرفيتهاي بالا پس از جنگ جهاني دوم با وجود نياز شديدي كه صنايع رو به توسعه كشورهاي مترقي به منابع انرژي داشتند، توليد نيروگاه هاي بادي و حتي تحقيق درباره آنها بعلت در دسترس بودن سوخت فسيلي ارزان قيمت متوقف گرديد. اما با بروز بحران انرژي به سبب كاهش ذخاير هيدروكربورهاي جهان و نتيجتا كاهش فرآورده هاي نفتي و همچنين افزايش روز افزون تقاضاي انرژي و بيم و وحشت از توسعه آلودگي موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع ديگر از جمله انرژي باد كه مي تواند به طور مناسبي در مناطق بادخيز مورد استفاده قرار گيرد معطوف و فعاليتهاي دامنه داري از سال 3191 ميلادي در اين زمينه آغاز گرديد.


بعد از خرید محصول و تایید فاکتور، لینک دانلود محصول برای شما فعال می گردد.

لینک دانلود محصول :

  • توربین های بادی

    نقدی

نظرات کاربران

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید